ประกาศเจตนารมณ์  นโยบาย no Gift policy จากการปฏิหน้าที่

ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ22.pdf