คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ 

O14-1.pdf
พรบ-มาตรฐานทางจริยธรรมo14.PDF

       พระราชบัญญัติ มาตราฐานทางจริยธรรม

พรบ-ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่o14.pdf

พระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่

การขอหนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาลo14.pdf

     การขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา

การขอหนังสือรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำo.pdf

         การขอรับหนังสือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

OSS-กลุ่มการเงินo14.pdf

          การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

การรับหนังสือราชการo14.pdf

                           การรับหนังสือราชการ