ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563

รายงานการให้บริการ O15.pdf

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564

O15.pdf