นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปี 2563

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี63.pdf

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปี 2564

O25.pdf