การดำเนินการตามนโยบาย

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี 2563

O26.pdf

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี 2564

O26.pdf

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี 2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี 2565

O26นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรีย.pdf
O 24.pdf