ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62

O20.pdf

     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 และประจำปี 64

O20.pdf