ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 ที่อยู่ : หมู่ 2  บ้านบางกระรี้ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม 

  รหัสไปรษณีย์ 75110  โทรศัพท์  034-772204

e-mail :  http://watpradoo.sskeda 

เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2, 3, 4 ตำบลวัดประดู่ และ หมู่ 5 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา

สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


ข้อมูลด้านการบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน  างสาวศิริลักษณ์  นิลพัฒน์

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 18  ตุลาคม 2562  จนถึงปัจจุบัน


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เดิมชื่อโรงเรียนวัดประดู่(ประดู่ดิลกศิลป์) เปิดทำการสอนเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2465 โดยขุนบริภาคคณทีรัตน์ นายอำเภออัมพวา สมัยนั้นเป็นผู้จัดตั้งโดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดประดู่ เป็นสถานที่เล่าเรียน ทุนการศึกษาที่ใช้เป็นเงินเดือนครูได้มาจากการศึกษาที่เก็บได้จากประชาชนในท้องถิ่น ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ท่านอาจารย์เอี้ยง สุวรรณปทุมโม เจ้าอาวาสวัดประดู่ เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ

ปัจจุบันโรงเรียนได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนบนอาคารใหม่ 4 ชั้น บนที่ดินประมาณ 11 ไร่ของวัดประดู่ พระอารามหลวง โดยอาคารใหม่ 4 ชั้นนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีพระเมตตานุเคราะห์สร้างให้แก่โรงเรียน ราคา 14 ล้านบาท

โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ และอักษรพระนามย่อ “ ท.ป.4 ” เป็นอักษรย่อประจำโรงเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนลงนามโดย นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553