กฎหมายอื่น ๆ

8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553.pdf

 พรบ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบข้าราชการครู.PDF

 พรบ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553.pdf

 พรบ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf

                        พรบ. คุ้มครองเด็ก

พรบ-ข้อมูลข่าวสารจองราชการ-พศ-2540.PDF

               พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf

         พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF

              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553.pdf

             พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ระเบียบกระทรวง ว่าด้วยการบริหารจัดการขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาฯ 2546.pdf
7-พรบ.ข่าวสาร.pdf
8-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.PDF

พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล

สำเนาของ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคัฐ